Script directory for a PowerShell profile. https://blog.lksz.me/keeping-track-of-everything/#-mypsscriptroot
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

7 wiersze
203 B

  1. [CmdletBinding(SupportsShouldProcess)]param(
  2. [switch]$sudo,
  3. [switch]$Force
  4. )
  5. Edit-TextFile -sudo:$sudo $( Get-Profiles | Where-Object { $_.Exists -or $Force } | Select-Object -ExpandProperty Path )