Script directory for a PowerShell profile. https://blog.lksz.me/keeping-track-of-everything/#-mypsscriptroot
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
228 B

  1. [CmdletBinding()]param(
  2. [string]$Filter,
  3. [switch]$NamesOnly
  4. )
  5. $local:rVal = [MyScript]::_GetValidValues($Filter,$true)
  6. if( $NamesOnly ) { return $rVal }
  7. return $rVal | ForEach-Object { Join-Path $MyPSScriptRoot "$_`.ps1" }